Οδηγίες Σύνταξης για το Βιογραφικό Σημείωμα

Οδηγίες Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος

Βιογραφικό σημείωμα: Το βιογραφικό σημείωμα είναι μία περίληψη - σύντομη παρουσίαση των στοιχείων ταυτότητας, επικοινωνίας, μόρφωσης, γνώσεων, εμπειρίας, ικανοτήτων και συμπεριφορών ενός ατόμου. Συχνά παρουσιάζεται με τα αρχικά C.V. που αντιστοιχούν στις λατινικές λέξεις “curriculum vitae” και οι οποίες σημαίνουν «περίληψη ζωής».

Βιογραφικό σημείωμα και αναζήτηση εργασίας:

Το βιογραφικό σημείωμα είναι ένα μέσο προβολής του εαυτού μας ως ανθρώπινου πόρου, σε δυνητικούς ενδιαφερόμενους για την αξιοποίηση του πόρου αυτού (πιθανούς εργοδότες). Βοηθάει, δηλαδή, αυτούς που αναζητούν υπαλλήλους ή/και συνεργάτες να αξιολογήσουν αρχικά τους υποψήφιους. Θεωρητικά, κάθε διεκδίκηση θέσης απαιτεί ιδιαίτερο βιογραφικό σημείωμα, κατάλληλα γραμμένο για την περίσταση. Πρακτικά, αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, ειδικά αν δεν τηρείται αρχείο των απεσταλμένων βιογραφικών σημειωμάτων.

Δομή του βιογραφικού σημειώματος

Περιεχόμενα του βιογραφικού σημειώματος: Η μορφή ενός αποδεκτού βιογραφικού σημειώματος δεν καθορίζεται από απόλυτη τυποποίηση αλλά μάλλον από το έθιμο της παράθεσης των πληροφοριών με ορισμένη σειρά. Ωστόσο σημαντικό στοιχείο του είναι το προσωπικό στυλ που αντικατοπτρίζει την ιδιοσυγκρασία του περιγραφόμενου.

Στο βιογραφικό σημείωμα μπορούν να περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενότητες:

 1. Ατομικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ηλικία, στοιχεία ταυτότητας)

 2. Στοιχεία επικοινωνίας (πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, e-mail, ώρες κατάλληλες για επικοινωνία)

 3.  Στόχος σταδιοδρομίας - Επαγγελματικός στόχος. Η αναφορά αυτή είναι προαιρετική, ιδιαίτερα σύντομη (1-2 σειρές) και σε συμφωνία με την εκπαίδευση, τα προσόντα σας και τη θέση εργασίας για την οποία υποβάλετε την αίτηση. Προτείνουμε να εστιάστε το στόχο σας σε κάτι συγκεκριμένο, ώστε να πληροφορήσετε τον εργοδότη για τη θέση ή τον τομέα εργασίας που σας ενδιαφέρει και για να δηλώσετε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να συνεισφέρετε στην επιχείρηση. 

 4. Σπουδές (τίτλοι, έτη απόκτησης, διάρκεια σπουδών, βαθμός πτυχίου, εκπαιδευτικά ιδρύματα). Η σειρά εγγραφής μπορεί να είναι αντίστροφη χρονική ή κατά σημαντικότητα τίτλου. Η ενότητα των σπουδών πρέπει να αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα όπου απουσιάζει σημαντική επαγγελματική εμπειρία. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αναφέρονται μαθήματα ή θέματα σχετικά με το αντικείμενο της επιδιωκόμενης θέσης εργασίας, ακόμα και το αντικείμενο και ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας. Ο βαθμός πτυχίου και απολυτηρίου αναφέρεται εφόσον είναι αξιόλογοςΕάν έχετε συμμετάσχει σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών (π.χ. Erasmus) θα το αναφέρετε σε αυτή την ενότητα. Τέλος, εάν θέλετε να αναφερθείτε σε διπλωματικές ή άλλες προπτυχιακές εργασίες θα το κάνετε είτε στην παρούσα ενότητα, είτε θα δημιουργήσετε μια άλλη ενότητα, στην οποία θα αναφέρετε τις εργασίες που ολοκληρώσατε και είναι σχετικές με τη θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει. 

 5. Επαγγελματική εμπειρία (χρονικό διάστημα απασχόλησης, θέση, καθήκοντα, εργοδότης, αιτία αποχώρησης). Οι φάσεις της επαγγελματικής εμπειρίας πρέπει να αναφέρονται ομοιόμορφα ξεκινώντας από την πρόσφατη και περιλαμβάνοντας σχετικές απασχολήσεις ακόμα και για μικρά διαστήματα. Εάν έχετε μείνει αρκετό χρονικό διάστημα σε μία θέση, αναφέρετε μόνο τα χρόνια (π.χ. 2005 - 2011), εάν όμως έχετε μία σύντομη εμπειρία αναφέρετε και τους μήνες (π.χ. 3/2005 - 10/2005). Καλό είναι να περιγράψετε, χρησιμοποιώντας ρήματα δράσης, τα καθήκοντα και τις ευθύνες που περιλάμβανε κάθε θέση εργασίας προκειμένου να υπογραμμίσετε τις ικανότητες που διαθέτετε. Όταν η εταιρεία στην οποία εργαστήκατε είναι σημαντικότερη από τη θέση εργασίας σας, αναφέρετε πρώτα αυτό το στοιχείο. Επίσης, στην ενότητα αυτή μπορείτε να συμπεριλάβετε εθελοντική εργασία και πρακτική άσκηση

 6. Σεμινάρια - Επιμόρφωση (σεμινάρια, ενημέρωση, εκπαίδευση, συνέδρια, ημερίδες, παρουσιάσεις κ.λπ.). Αναφέρετε αναλυτικά ημερομηνίες, τίτλο σεμιναρίου, φορέα υλοποίησης και τόπο διεξαγωγής. Επίσης,αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη εκπαίδευση ή επιμόρφωση που παρακολουθήσατε για εκτεταμένο χρονικό διάστημα και σας οδήγησε στην απόκτηση κάποιου διπλώματος, το αναφέρετε σε αυτήν την ενότητα

 7. Ξένες Γλώσσες. Αναφέρετε τις ξένες γλώσσες που γνωρίζετε και σε τι επίπεδο ή το αντίστοιχο πτυχίο που διαθέτετε, ξεκινώντας από την ξένη γλώσσα που γνωρίζετε καλύτερα.

 8. Γενικές πληροφορίες (γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή, άδεια οδήγησης, χρήση μηχανών γραφείου, άλλες δεξιότητες). Αναφέρετε εξειδικευμένες γνώσεις που δεν καλύφθηκαν σε προηγούμενες ενότητες, όπως γνώσεις Η/Υ καθώς και τα προγράμματα που γνωρίζετε. Εάν, για παράδειγμα, έχετε μόνον γνώσεις Η/Υ, μπορείτε να ονομάσετε την ενότητα «Γνώσεις Η/Υ», αντί για «Άλλες γνώσεις». 

 9.  Διακρίσεις Υποτροφίες. Αναφέρετε τις υποτροφίες ή άλλες διακρίσεις που σας απονεμήθηκαν, το φορέα και το λόγο της διάκρισης. 

 10. Επιστημονικές εργασίες (αν υπάρχουν). Η ενότητα συμπληρώνεται εφόσον έχετε δημοσιεύσει εργασίες σε κάποιο επιστημονικό ή άλλο περιοδικό ή εφόσον έχετε παρουσιάσει μια επιστημονική ή άλλη εργασία σε κάποιο συνέδριο ή σεμινάριο. Ο τρόπος που καταγράφετε τις πληροφορίες είναι: ονοματεπώνυμο συγγραφέα-εων, τίτλος εργασίας, τίτλος περιοδικού, τεύχος και αριθμός σελίδων (όταν πρόκειται για δημοσίευση) ή τίτλος εργασίας, ονοματεπώνυμο συγγραφέα-εων, συνέδριο, φορέας υλοποίησης, τόπος και ημερομηνίες (όταν πρόκειται για ανακοίνωση σε συνέδριο). 

 11. Ερασιτεχνικές ασχολίες ή/και κοινωνική δραστηριότητα ( χόμπι, συμμετοχή σε συλλόγους - σωματεία, συμμετοχή σε μεγάλες δραστηριότητες, εθελοντική προσφορά). Η ενότητα αυτή ειναι προαιρετική.Είναι προτιμότερο να μην συμπεριλάβετε πληροφορίες που έχουν σχέση με τη συμμετοχή σας σε πολιτικούς ή θρησκευτικούς συλλόγους. 

 12. Συστάσεις. Όταν ένας υποψήφιος εργαζόμενος στέλνει ένα βιογραφικό σημείωμα θα ήταν σκόπιμο να ολοκληρώνει το βιογραφικό του από μια τελευταία ενότητα με τον τίτλο συστάσεις. Σε αυτήν αναφέρονται τα ονόματα μερικών ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να είναι πρώην καθηγητές ή εργοδότες (δύο έως τρεις θεωρούνται αρκετοί) και οι οποίοι συμφωνούν να μιλήσουν θετικά για εσάς ή να περιγράψουν τις ικανότητές σας σε έναν μελλοντικό εργοδότη. Στη σελίδα των συστάσεων θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρετε: το όνομα, την ιδιότητα, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο αυτού που σας συστήνει. Επίσης, μπορείτε να περιγράψετε μέσα σε μία πρόταση το είδος της εργασιακής σχέσης που είχατε με αυτόν τον άνθρωπο. Ο εργοδότης είναι αυτός που θα αποφασίσει τελικά αν θα έρθει σε επαφή με τις συστάσεις σας και αν θα ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για εσάς. Αυτό μπορεί να το κάνει είτε τηλεφωνικά, είτε προσωπικά. Πάντως, πριν παραδώσετε μια τέτοια λίστα σε έναν μελλοντικό εργοδότη, βεβαιωθείτε προηγουμένως ότι έχετε ενημερώσει και έχετε πάρει την άδεια από τους ανθρώπους που αναφέρετε ως συστάσεις. Εάν δεν επιθυμείτε να ανακοινώσετε εκ των προτέρων τις συστάσεις σας, μπορείτε να ολοκληρώσετε το βιογραφικό σας με την ενότητα: « Συστάσεις: διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν».

Παρουσίαση βιογραφικού σημειώματος: Ευτυχώς ή δυστυχώς, το βιογραφικό σημείωμα κρίνεται αρχικά από την εμφάνισή του. Για να βοηθήσετε τους παραλήπτες του να προχωρήσουν σε ανάγνωσή του, φροντίστε να πληροί κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές:

 1. Εμφάνιση λιτή και επιμελημένη: Φύλλα χαρτιού Α4 λευκά, περιθώρια στις σελίδες, σταθερά διαστήματα, στοίχιση σειρών, ευθυγραμμισμένα τα ισότιμα κείμενα, ενιαία εμφάνιση και ταξινόμηση στοιχείων. Μην κάνετε οικονομία στο χαρτί και αποφύγετε εκτυπώσεις διπλής όψης και κακής ποιότητας φωτοτυπίες. Ένα βιογραφικό θα πρέπει να είναι ευανάγνωστο και καθαρό. 

 2. Πληρότητα και συντομία: Το κείμενο πρέπει να καταλαμβάνει την ελάχιστη δυνατή έκταση. Συνήθως, αυτό που ονομάζουμε «σύντομο βιογραφικό σημείωμα» δεν πρέπει να ξεπερνά τις δύο σελίδες. Από την άλλη, πρέπει να είναι πλήρες και περιεκτικό, περιλαμβάνοντας και τις «σημαντικές λεπτομέρειες» που αφορούν τη συγκεκριμένη θέση, ή που δημιουργούν το συγκριτικό σας πλεονέκτημα. Σε περίπτωση που η επαγγελματική εμπειρία ενός ατόμου είναι πολύ πλούσια και η αναλυτική καταγραφή της απαιτεί έκταση μεγαλύτερη από δύο σελίδες, συνίσταται να επιλεχθούν οι σημαντικότερες θέσεις που κατείχε ο υποψήφιος ή/και οι πλέον σχετιζόμενες με την προκείμενη θέση. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τις κατηγορίες όπου περιγράφουμε τη μόρφωση, τις ικανότητες, και την εμπειρία μας. Παραθέτουμε εκείνα τα στοιχεία μόνο που θα ενδιέφεραν τον αξιολογητή και που θα μας διέκριναν από άλλους υποψηφίους. Προσοχή, όμως, οποιοδήποτε χρονολογικό κενό δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας θα πρέπει να διασαφηνιστεί και να εξηγηθεί.

 3. Συνοχή και σαφήνεια: Ακολουθήστε τη χρυσή συνταγή «παράγραφος και θέμα» και αναπτύξτε μόνο τα απαραίτητα, φροντίζοντας να ακριβολογείτε. Επιλέξτε ενιαία μέθοδο παράθεσης των στοιχείων, είτε κατά αντίστροφη ή κανονική χρονολογική σειρά, είτε κατά σειρά σπουδαιότητας. Επειδή η τελευταία κρύβει κινδύνους υποκειμενισμού και μπορεί να προκαλέσει άβολες συζητήσεις στη συνέντευξη, χρησιμοποιήστε την μόνο αν είστε σίγουροι γι’ αυτήν και τον εαυτό σας.

Σελίδες

ΧΡΗΣΙΜΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κατατακτήριες εξετάσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Τι ισχύει για τις κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων, αριθμός εισακτεών, δικαιολογητικά και όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Οδηγίες Σύνταξης για το Βιογραφικό Σημείωμα

Οδηγίες Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος

Βιογραφικό σημείωμα: Το βιογραφικό σημείωμα είναι μία περίληψη - σύντομη παρουσίαση των στοιχείων ταυτότητας, επικοινωνίας, μόρφωσης, γνώσεων, εμπειρίας, ικανοτήτων και συμπεριφορών ενός ατόμου. Συχνά παρουσιάζεται με τα αρχικά C.V. που αντιστοιχούν στις λατινικές λέξεις “curriculum vitae” και οι οποίες σημαίνουν «περίληψη ζωής».

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Οδηγός EURES: Έτοιμοι να πάρετε την μεγάλη απόφαση;

Ο δημοφιλής οδηγός του EURES "Έτοιμοι να πάρετε την μεγάλη απόφαση;" συγκεντρώνει την εμπειρία περισσοτέρων από 20 ετών του EURES στην αναζήτηση και εύρεση εργασίας στην Ευρώπη. Ο οδηγός, ο οποίος πρόσφατα ανανεώθηκε πλήρως, είναι πλέον διαθέσιμος σε 25 γλώσσες και σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου.

Πρόγραμμα Erasmus για Σπουδές και Εργασία στο εξωτερικό

H φοιτητική σου ιδιότητα σου δίνει την ευκαιρία να ταξιδέψεις σε άλλες χώρες, είτε για να σπουδάσεις για κάποιους μήνες, είτε για ν' αποκτήσεις επιπλέον ικανότητες.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER!

Μάθετε για όλες τις τελευταίες θέσεις εργασίας στην περιοχή που σας ενδιαφέρει!

It's Viral!

2016: Μία χρονιά Google αναζητήσεων!

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Google δημοσίευσε το βίντεο με τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις

 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγγελίες εργασίας, μεταπτυχιακά, σεμινάρια και υποτροφίες

Μπορείτε να μας στέλνετε e-mail με σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις, τις απόψεις σας αλλά και ερωτήσεις για οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ή εργασιακό θέμα σας απασχολεί στο newsedu@newsedu.gr.

Για πληροφορίες διαφήμισης στείλτε μας e-mail στο ads@newsedu.gr.